JAS Tekniikka Oy huollon toimitusehdot1. Yleistä

JAS Tekniikka Oy suorittaa korjauksia vain näiden ehtojen mukaisesti paitsi tapauksissa, joissa korjaus on laitevalmistajan takuun piiriin kuuluva, jolloin sovelletaan valmistajan määrittämiä takuuehtoja. Korjauksissa, joissa asiakas vaatii laitevalmistajan takuuta, mutta takuuehdot eivät täyty, tekee JAS Tekniikka Oy korjauksesta kustannusarvion, jossa sovelletaan JAS Tekniikka Oy:n toimitusehtoja ja kohdan 2.3 mukaisia veloituksia.2. Tilaus, kustannusarvio ja korjaus

2.1 JAS Tekniikka Oy suorittaa korjauksia vasta kirjallisten tilausten vastaanottamisen jälkeen. Suullista sopimusta ei hyväksytä.
2.2 JAS Tekniikka Oy toimittaa Asiakkaalle tilausvahvistuksen ja suorittaa tarvittavat korjaukset, ellei asiakas ole pyytänyt korjauksesta kustannusarviota. Asiakas voi asettaa korjaukselle enimmäishinnan, kun tuote toimitetaan korjaukseen. Jos korjauskustannus on korkeampi kuin asiakkaan määrittämä enimmäishinta, asiakkaalle lähetetään kustannusarvio. Tällaisissa tapauksissa kustannuksista sovelletaan samoja ehtoja kuin jos asiakas olisi pyytänyt kustannusarviota alusta alkaen.
2.3 Jos asiakas on pyytänyt kustannusarviota, JAS Tekniikka Oy pidättää itsellään oikeuden poiketa kustannuksista +/- 15%. Jos asiakas on vastaanottanut kustannusarvion ja hyväksyy korjauksen, JAS Tekniikka Oy ei veloita Kustannusarvion tekemisestä erikseen. Kustannusarvio on voimassa 10 päivää sen lähettämisestä asiakkaalle. Jos asiakas ei halua suorittaa korjausta tai ei hyväksy kustannusarviota 10 päivän kuluessa, tuote palautetaan asiakkaalle korjaamattomana. Jos tuote havaitaan kustannusarvion teon yhteydessä suoritettavan mahdollisen purkamisen yhteydessä vioittuneeksi siten, että sitä ei voida palauttaa korjaamatta samassa kunnossa kuin se on saapunut, varaa JAS Tekniikka Oy itselleen oikeuden palauttaa laitteen korjaamatta siinä kunnossa kuin se on teknisesti mahdollista. Jos asiakas on pyytänyt, että tuote palautetaan korjaamatta tai mikäli tuote on todettu korjauskelvottomaksi, JAS Tekniikka Oy veloittaa kustannusarviomaksun: digitaaliset kompaktikamerat / mustesuihkutulostimet / mobiililaitteet 33€. Digitaaliset järjestelmäkamerat, objektiivit ja edellä mainittujen tarvikkeet / videokamerat ja videotykit /muut toimistotuotteet 49€.
2.4 Jos tuotteessa havaitaan lisää vikoja, jotka eivät ole osana kustannusarviota, JAS Tekniikka Oy pidättää itsellään oikeuden peruuttaa korjaus ja antaa korjauksesta uuden kustannusarvion.
2.5 Korjaamattomana palautettavista tuotteista JAS Tekniikka Oy perii kohdan 2.3 mukaiset maksut ja mahdolliset toimituskulut.
2.6 Edellä 2.3 ja 2.5 kohdassa esitetyt maksut sisältävät arvonlisäveron.
2.7 JAS Tekniikka Oy pidättää itselleen oikeuden organisaatiosyistä toimittaa korjaustyöt alihankkijalle tai valmistajan keskushuoltoon.                                        

2.8 JAS Tekniikka Oy:n mahdollisuus suorittaa korjaus riippuu varaosien saatavuudesta. JAS Tekniikka Oy varaa itselleen oikeuden laskuttaa kohdissa 2.3 ja 2.5 mainitut ja muut kohtuulliset kustannukset tapauksessa, jossa korjausta ei voida suorittaa varaosan saatavuudesta johtuen.      
2.9 JAS Tekniikka varaa itselleen oikeuden suorittaa korjaus annetun arvion mukaan vaihtolaitteella, joka on kunnoltaan ja ominaisuuksiltaan vastaava tai parempi kuin asiakkaan laite.3. Huollon takuu ja vastuu

3.1 Kaikki JAS Tekniikan tekemät korjaustyöt suoritetaan noudattaen kansallista lainsäädäntöä. Mikäli JAS Tekniikka Oy:n suorittamassa korjaustyössä havaitaan virhe, JAS Tekniikka Oy suorittaa uusintakorjauksen veloituksetta ja kohtuullisessa ajassa huoltotakuuna. Takuuaika työlle ja varaosille on kameratuotteissa 6 kuukautta korjauksen valmistumispäivästä, toimisto ja mobiililaitteissa 1 kuukausi korjauksen valmistumispäivästä. Mikäli tehdylle työlle suoritetaan tarkistus huoltotakuuaikana ja työstä ei löydy huoltotakuun alaista vikaa (virhettä suoritetussa työssä tai työhön käytetyssä varaosassa), veloitetaan asiakkaalta tarkistuskulut korjaamotyönä kuluneen työajan mukaan voimassaolevan hinnaston mukaisesti.
3.2 Kohdassa 3.1 mainittu takuu ei koske nestevauriokorjauksia tai tilanteita joissa laitteen uudelleen vikaantuminen aikaisemmin suoritetun korjaustoimenpiteen osilta tai muuten johtuu seuraavista: Nestevaurio, kolahdus tai pudotusvaurio, puristuminen, liiallisen voiman käyttö, laitteen ohjeiden vastainen käyttö, kuluminen tai muu ulkoisesta tekijästä johtuva vaurio. Takuu ei myöskään ole voimassa mikäli laitetta on JAS Tekniikka Oy:n suorittaman korjauksen jälkeen huollettu/korjattu/purettu/muutettu muun tahon kuin JAS Tekniikka Oy:n toimesta.
3.3 JAS Tekniikka Oy ei ole vastuussa korjauksen aiheuttamista välillisistä haitoista tai kustannuksista.                                                                                  
3.4 JAS Tekniikka Oy ei vastaa korjattavan laitteen mukana toimitetuista tarvikkeista (kuten latauslaitteista, muistikorteista tai suojista) tai laitteessa tai laitteen mukana olevissa medioissa olevista tiedostoista tai asetuksista.                                                                                                            
3.5 Korjattu tuote palautetaan asiakkaan vastuulla ja kustannuksella. Asiakkaan pyynnöstä ja kustannuksella JAS Tekniikka Oy vakuuttaa korjatun tuotteen kuljetusvahinkojen varalta. Kuljetuksesta aiheutuneiden vahinkojen varalta rahdinkuljettajalle on tehtävä vahinkoilmoitus ja korvausvaatimus. Jos tätä vaatimusta ei ole tehty, asiakkaalla ei ole oikeutta vahingonkorvaukseen.
3.6 Jos asiakas ei ole noutanut tai hyväksynyt toimitettavaksi korjattua tuotetta kolmen kuukauden kuluttua korjauksen valmistumisesta ja kun JAS Tekniikka Oy on ilmoittanut valmistumisesta ja noutamattomuudesta asiakkaalle, tai tuotteen korjaus on maksamatta kohdan 4 mukaisesti, tuotteen omistusoikeus siirtyy JAS Tekniikka Oy:lle                                                       4. Maksaminen 

4.1 Korjaus maksetaan kokonaisuudessaan laskutuspäivänä.
4.2 Maksu suoritetaan käteisenä toimitushetkellä tai laskulla sopimuksen mukaan.
4.3 Mikäli asiakas kieltäytyy maksamasta korjausta JAS Tekniikka Oy:n tai heidän perintätoimistonsa kehotuksesta huolimatta, siirtyy korjattavan laitteen omistusoikeus JAS Tekniikka Oy:lle kohdan 3.6 mukaisesti
4.4 Maksuviivästyksen yhteydessä JAS Tekniikka Oy:llä on oikeus veloittaa viivästyskorko. Lisäksi JAS Tekniikka Oy pidättää oikeuden vahingonkorvauksiin maksun myöhästymisestä tai maksamatta jättämisestä. 5. Muut 

5.1 Korjaustyöt suorittaa JAS Tekniikka Oy paitsi kohdan 2.7 mukaisissa tilanteissa.
5.2 Näihin ehtoihin sovelletaan Suomen lainsäädäntöä. Asiakkaan ja JAS Tekniikka Oy:n väliset riidat ratkaistaan yksinomaan Suomen lainsäädännön mukaan Suomalaisessa tuomioistuimessa. Nämä ehdot eivät rajoita asiakkaan kuluttajasuojalain mukaisia oikeuksia.
5.3 Poikkeaminen näistä ehdoista vaatii molempien osapuolien allekirjoitetun kirjallisen hyväksynnän.
5.4 Asiakas antaa JAS Tekniikka Oy:lle oikeuden olla yhteydessä asiakkaaseen puhelimitse, sähköpostilla ja muilla viestintävälineillä liittyen korjaustöihin, laitetarjouksiin ja muihin JAS Tekniikka Oy:n toimialaan liittyviin asioihin.
5.5 Toimittamalla laitteen korjattavaksi, tutkittavaksi tai korjauskustannusarviota varten JAS Tekniikka Oy:n asiakas hyväksyy nämä toimitusehdot.