• Yhteenveto
  • Takuu
  • Toimitus
  • Ehdot
  • Tulostus

Perustiedot

Vian kuvaus

Lisävarusteet

Onko kyseessä takuuhuolto?


Huomioitavaa

Takuuhuoltoon lähetettävien laitteiden mukana on toimitettava takuutodistus tai ostokuitti, josta on käytävä ilmi laitteen merkki ja malli, ostopäivä sekä ostopaikka

Mikäli laitteessa havaitaan takuun ulkopuolinen vika (esim. pudotus- tai nestevaurio), veloitamme vikaselvityksestä pientyöveloituksen ja laitteen mahdolliset lähetyskulut. Vikaselvityksen yhteydessä asiakas saa automaattisesti käyttöönsä kustannusarvion laitteen korjauskustannuksista. Mikäli laite korjataan, edellä mainittua pientyönmaksua ei veloiteta erikseen. Pientyömaksu ja laitteen mahdolliset lähetyskulut veloitetaan myös, mikäli laitteesta ei vianselvityksen yhteydessä löydetä vikaa.

Jos kyseessä ei ole takuuhuolto, haluatko että teemme korjauksesta kustannusarvion?


Huomioitavaa

Mikäli korjauskustannukset ylittävät 170 euroa tai puolet laitteen arvosta, annamme korjauksesta automaattisesti arvion ennen korjauksen aloittamista. Veloitamme arviosta 43 euroa (+ laitteen mahdolliset lähetyskulut), mikäli laitetta ei haluta korjauttaa annetun arvion mukaisesti.

Toimitetaan osoitteeseen

Lähettäjän yhteystiedot

CPS (Canon Professional Services) ja NPS (Nikon Professional Services) ovat ammattikuvaajille suunnattuja palveluyhteisöjä.

Vastaanottajan yhteystiedot

JAS Tekniikka Oy:n palveluja koskevat yleiset toimitusehdot kuluttaja- ja yritysasiakkaille

1. Soveltamisala

Näitä toimitusehtoja sovelletaan JAS Tekniikka Oy:n (myöhemmin JAS Tekniikka) asiakkaalle toimittamiin palveluihin. Näitä toimitusehtoja sovelletaan, ellei asiakkaan ja JAS Tekniikan välillä ole kirjallisesti muuta sovittu.

2. Asiakkaat

Asiakkaalla tarkoitetaan sekä kuluttaja-, yhteisö- että yritysasiakasta, ellei toisin ole mainittu.

3. Työtilaus

Asiakkaan kirjallinen tilaus tai suullinen pyyntö työn suorittamiseksi luetaan työtilaukseksi.

JAS Tekniikalla on oikeus kieltäytyä vastaanottamasta asiakkaan työtilausta.

Mikäli asiakas peruu työtilauksen ennen työn aloittamista tai työn suorittamisen aikana, on asiakas velvollinen korvaamaan kaikki JAS Tekniikalle aiheutuneet kustannukset koskien mahdollisesti jo tehtyjä töitä tarvikkeineen ja varasosineen.

4. Varaosat

JAS Tekniikalla on oikeus veloittaa asiakkaalta työn suorittamiseen tarvittavat varaosat.

5. Toimitusaika ja vikaseloste

Laitteet huolletaan niiden saapumisjärjestyksessä, ellei toisin sovita. Työt suoritetaan JAS Tekniikan aukioloaikana (arkisin klo 9-16.30). Mikäli asiakas vaatii työn suorittamista kiireellisenä em. menettelystä poiketen tai aukioloajan ulkopuolella, on JAS Tekniikalla oikeus periä asiakkaalta kiirelisä tai ylityöstä aiheutuneet lisäkulut.

Työn suorittamisen nopeuttamiseksi asiakkaan tulee toimittaa laitteen mukana omat yhteystietonsa, henkilö- tai y-tunnus sekä asianmukainen kuvaus viasta (vikaseloste).

JAS Tekniikka antaa asiakkaalle arvion työn valmistumisajankohdasta. Aikataulu ei kuitenkaan ole JAS Tekniikkaa sitova, ellei arviossa erikseen niin mainita. JAS Tekniikka ilmoittaa asiakkaalle työn valmistumisesta.

6. Veloitusperusteet

Huoltotyöstä veloitetaan kulloinkin voimassaolevan hinnaston mukaisesti, ellei asiakkaan kanssa ole erikseen muuta sovittu. Hinnasto on saatavissa JAS Tekniikasta. Työtuntien ja varaosien lisäksi asiakkaalta veloitetaan laitteen lähetyskulut, poikkeuksena takuuhuollot (ks. kohta 11).

Asiakkaan vaatimuksesta kiireellisenä suoritetusta työstä veloitetaan siitä aiheutuneet lisäkustannukset asiakkaalta.

JAS Tekniikalla on oikeus veloittaa asiakkaalta vähintään vikaselvityksestä aiheutuneet kustannukset (pientyöveloitus) sekä laitteen mahdolliset lähetyskulut huoltotyön suorittamisesta riippumatta.

Laitteelle aiheutuneista kuljetusvaurioista vastaa lähettäjä, mikäli laitetta ei ole pakattu asianmukaisesti.

7. Maksut ja maksuehdot

Mikäli laite noudetaan huollosta, suoritetaan maksu aina käteismaksuna. Asiakkaalle toimitettavat laitteet laskutetaan. Laskuun lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero. Maksuehto on kuluttaja-asiakkaille 14 päivää ja yrityksille 7 päivää laskun päiväyksestä, ellei toisin sovita. JAS Tekniikalla on oikeus tarkistaa tarvittaessa asiakkaidensa luottotiedot Suomen Asiakastieto Oy:n rekisteristä. Mahdolliset laskuun kohdistuvat huomautukset on esitettävä ennen eräpäivää. Viivästyskorko on viivästyskorkolain mukainen. Maksumuistutuksesta veloitetaan viivästyskorkojen lisäksi erillinen käsittelykulu. JAS Tekniikalla on oikeus veloittaa myös viivästyneen saatavan perinnästä aiheutuvat kulut.

8. Työtakuu

JAS Tekniikka myöntää tehdylle työlle ja varaosille kuuden (6) kuukauden työtakuun työn valmistumispäivästä lukien. Työtakuuta voidaan rajoittaa asiakkaan ja JAS Tekniikan yhteisellä sopimuksella. Työtä koskevat huomautukset tulee esittää edellä mainitun ajan kuluessa. JAS Tekniikka ei käsittele työtakuuajan umpeutumisen jälkeen esitettyjä vaatimuksia.

9. Takuuhuollot

Takuuhuoltoon toimitettavien laitteiden takuun on oltava voimassa. Laitteen huoltaminen ei jatka laitteelle myönnettyä alkuperäistä takuuaikaa.

Mikäli laitteen takuu ei kata ilmennyttä vikaa, JAS Tekniikalla on oikeus veloittaa vähintään vikaselvitykseen kulunut työ sekä laitteen mahdolliset lähetyskulut. Samassa yhteydessä asiakas saa automaattisesti käyttöönsä kustannusarvion korjauskustannuksista.

10. Takuuvaatimus

Asiakkaan tulee esittää takuuhuoltoon toimitettavien laitteiden osalta voimassaoleva ja takuunalaisuutta osoittava tosite, kuten ostokuitti tai sen kopio. Ellei takuunalaisuutta voida osoittaa, suoritetaan työ maksullisena huoltona.

11. Takuuhuoltojen lähetyskulut

Asiakas voi toimittaa laitteen takuuhuoltoon tuomalla tai lähettämällä sen JAS Tekniikan toimipisteisiin. Lähetykset Postilla asiakaspalautuksena, yritykset voivat käyttää myös Schenker Express kuljetusta. JAS Tekniikka vastaa ainoastaan näiden sopimuskumppaneidensa laskua vastaan takuuhuoltojen lähetyskuluista. Lähetysohjeet löytyvät JAS Tekniikan / JAS Kamerakaupan kotisivuilta. www.jaskamerakauppa.fi

12. Palautusoikeus

Myydyille varaosille ei myönnetä palautusoikeutta. Kameratuotteille ja -tarvikkeille myönnetään 14 päivän palautusoikeus laskettuna ostopäivästä. Tuotteet on palautettava kuittia vastaan alkuperäispakkauksissaan. Palautusoikeus koskee ainoastaan käyttämättömiä ja myyntikelpoisia tuotteita. Mikäli ostettu tai toimitettu tuote on väärä, ei tuotteen pakkausta saa avata. Palautus on tehtävä 14 päivän palautusoikeuden aikana laskettuna tuotteen saapumis- tai ostopäivästä.

13. Omistuksenpidätysehto

Omistusoikeus kaupan kohteeseen kuuluu myyjälle kunnes koko kauppahinta on maksettu.

14. Erimielisyydet

Näistä toimitusehdoista aiheutuvat riidat ja erimielisyydet ratkaistaan JAS Tekniikan kotipaikkakunnalla Turun käräjäoikeudessa Suomessa voimassaolevien lakien mukaisesti, ellei erimielisyyksiä pystytä ratkaisemaan osapuolten välisin neuvotteluin.

JAS Tekniikka pidättää oikeuden näiden toimitusehtojen ja hinnastonsa muuttamiseen.

15. Toimitusehtojen voimassaolo

Nämä toimitusehdot astuvat voimaan, kun ne on julkaistu. Nämä toimitusehdot korvaavat kaikki aiemmat JAS Tekniikan palveluita koskevat yleiset toimitusehdot.

Toimitusehtojen hyväksyminen

Huoltolähete on valmis

Toimita tulostettu lomake laitteen mukana huoltoon.

Huoltolähetteen esikatselu

Toimitusosoite:
Lähettäjän tiedot:
Lähettäjän nimi:Katuosoite:
Yritys:Postinumero:
Puhelin:Postitoimipaikka:
Sähköposti:Syntymäaika:
Y-tunnus:CPS/NPS-jäsennumero:
Viite:
Palautusosoite:
Yritys:Puhelinnumero:
Vastaanottajan nimi:Postinumero:
Katuosoite:Postitoimipaikka:
Takuuhuolto:
Takuuhuolto:
Kustannusarvio:
Laitteen tiedot:
Merkki:
Tyyppi:
Malli:
Sarjanumero:
Lisävarusteet:
Vian kuvaus: